Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Bascule, onderdeel van BasculeGroep BV, gevestigd aan Pater van den Elsenlaan 9, 5462GG in Veghel. BasculeGroep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels naleven die voortvloeien uit de AVG. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons. Mevrouw D. Delleman is de Functionaris Gegevensbescherming van BasculeGroep, zij is bereikbaar via info@bascule.eu of 0413-321755.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BasculeGroep verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BasculeGroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden ook niet langer dan strikt nodig is bewaard volgens de geldende richtlijnen van de door ons aangesloten beroepsverenigingen, die ons dit verplicht stellen. Uw gegevens worden opgeslagen in ons CMS-systeem en dossierdatabase.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij werken op volledig vertrouwelijke basis met alle aan ons verstrekte gegevens. BasculeGroep verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken deze gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met aangesloten bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BasculeGroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@bascule.eu.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– NAW en contactgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Eventueel bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BasculeGroep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien u onze diensten afneemt:
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BasculeGroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van informatie en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om onze diensten te leveren
– BasculeGroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de dienstverlening en belastingaangifte
– Het afhandelen van uw betaling

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BasculeGroep gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BasculeGroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bascule.eu. Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.