Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Hoe werkt mediation?

Afbeelding van een t-splitsing

Het verloop van het mediationproces?

Hoe werkt mediation? Mediation is een proces dat bestaat uit één of meerdere gesprekken. Het mediationproces verloopt via een structuur, een vast patroon dat de mediator goed bewaakt. De mediator faciliteert betrokkenen zelf hun conflict op te lossen.

Aanvang van het mediationproces

De mediaton begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. De standaardovereenkomst van Mediatorsfederatie Nederland (MfN) vindt u op deze website. Kijk hiervoor op MfN reglementen en formulieren mediation. In deze overeenkomst spreken de deelnemers in mediation met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de mediation te laten slagen. Daarin is ook afgesproken dat alles wat tijdens de mediation naar voren komt absoluut vertrouwelijk blijft. Ook de mediator is aan die vertrouwelijkheid gebonden.

Hoe werkt mediation en de bijbehorende kwesties

Hoe werkt mediation verder? De mediator begeleidt het gesprek. Hijzorgt ervoor dat elke deelnemer zijn standpunt, beleving en ervaring van het conflict naar voren kan brengen. Hij zorgt er ook voor dat de andere deelnemer(s) daadwerkelijk ho(ren)ort wat de ander zegt. Het is belangrijk dat de ander begrijpt wat wordt bedoeld. De mediator ‘faciliteert’ het gesprek (het communicatie- en onderhandelingsproces) tussen de deelnemers aan mediation. Zo komen de kwesties die werkelijk spelen tussen betrokkenen, en die de basis vormen voor het conflict, op tafel.

Dat doet de mediator door:

  • De deelnemers –ieder voor zich– inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen en inzicht in het gedrag van de andere deelnemer(s) te bevorderen. De mediator stimuleert dus zelfinzicht en inzicht in het proces;
  • Inzichtelijk te maken op welke wijze de deelnemers, die in een conflict verwikkeld zijn, met elkaar communiceren;
  • De deelnemers helderheid te laten verschaffen uit welke kwesties het conflict écht bestaat en welke belangen er daadwerkelijk bij hen spelen.

Als de deelnemers dit wensen of als de mediator duidelijk maakt dat hij dit voor de voortgang van het mediationproces belangrijk vindt, kan met elk van de deelnemers een afzonderlijk gesprek plaats vinden. Als dergelijke gesprekken plaatsvinden, moet dat vooraf bekend zijn aan alle deelnemers in de mediation.

Belangen, opties en onderhandelingen

Als alle kwesties die tussen de deelnemers spelen op tafel zijn. Als duidelijk is waar het conflict precies om draait en als helder is geworden welke belangen er bij elk van de deelnemers aan de mediation spelen, begeleidt de mediator hen bij het zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. De mediator stimuleert de deelnemers daarbij in het bedenken van zo veel mogelijk (alternatieve) opties.

De mediator begeleidt vervolgens de onderhandeling tussen de deelnemers om zo tot een voor beide, op basis van hun belangen, optimaal resultaat te komen.

Resultaten, afspraken en overeenkomst

Als die voor de deelnemers passende oplossing eenmaal is gevonden, wordt schriftelijk vastgelegd hoe de deelnemers het conflict zullen oplossen. De gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een (eind)verslag van de mediator of in een (vaststellingen)overeenkomst, die door de deelnemers wordt ondertekend. Hierdoor zijn de afspraken ook juridisch bindend en moeten de deelnemers zich daaraan houden.

Maak kennis met de mediators en conflictprofessionals van Bascule.
Neem vrijblijvend contact op voor uw vragen, een gratis intakegesprek of maak direct telefonisch een afspraak.