Gratis informatiegesprek? 0413 321755

Stel een vraag

Mediation in de jeugdzorg (SKJ) stelt het gezamenlijk belang centraal

Geplaatst op: 25 juli 2022 door Bas Delleman

Vanaf 2006 kennen we in Nederland een gereguleerde marktwerking van de zorg. Het doel? Een beter systeem van gezondheidszorg bereiken. Een zorgsysteem dat stimuleert tot een verhoogde efficiëntie en leidt tot betere kwaliteit, toegankelijkheid, heldere producten en transparantie van de dienstverlening. Zo ook voor de jeugdzorg.   

Schurende belangen bekeken vanuit verschillende oogpunten

In de werking van dit stelsel is, op verschillende niveaus, sprake van schurende belangen. Deze schurende belangen ontwikkelen en manifesteren zich vaak tot (imliciete) conflicten, waar erkenning, waardering en ontwikkeling van (spannende) verschillen noodzakelijk is.

Dit maakt het creëren van een beter systeem voor de (jeugd-)zorg er niet eenvoudiger op. Elke belanghebbende partij benadert de benodigde zorg namelijk vanuit eigen oogpunt.  

De zorgvrager en de zorgprofessional geven de zorg samen vorm en maken die werkend met elkaar. Zo vormt zich de zorg op casusniveau. De samenwerking tussen zorgorganisaties en de overheid is gericht op (kosten)beheersing op basis van plannen en controlesystemen. We zien in de sturing vaak dat bestuurders en managers beslissingen vanuit eigen oogpunt maken. Er is dus sprake van een structureel verschil in zienswijze. Dit heeft zijn werking op alle niveaus en zorgt voor conflict(potentieel).  

Mediation en jeugdzorg

Het is interessant om te bekijken hoe we met deze algemene problematiek op een goede manier om kunnen gaan. Hoe we hier met dialoog als instrument bijdragen aan verbetering. Mediation biedt verschillende mogelijkheden om in de complexiteit van de zorgverlening en organisatie daarvan mensen te helpen op een goede manier moedig het spannende gesprek te voeren. Mediation biedt in verschillende vormen ondersteuning op individueel, team en organisatieniveau bij conflictsituaties. Zodat organisaties en teams in de jeugdzorg actuele conflicten kunnen oplossen en conflictbestendiger worden.

   “Hoe iedereen zijn stinkende best doet en er toch niet wordt gerealiseerd wat we willen en wat nodig is.” 

 In de praktijk leiden de verschillende zienswijzen tot stijgende budgetten en budgetoverschrijdingen, ontevredenheid op alle niveaus en gebrek aan onderling vertrouwen. 

Verschillen productief maken

Er wordt niet op een effectieve manier invulling gegeven aan de maatschappelijke behoefte van goede en betaalbare jeugdzorg. De verschillende belangen worden ervaren als concurrerend en/of tegenstrijdig. We slagen er maar niet in goede en moedige gesprekken aan te gaan over deze spannende verhoudingen. En deze verschillen op een constructieve manier productief te maken. Mediation biedt hier de oplossing! 

Ontwikkelen en groeien vanuit de verschillen 

Mediation gaat uit van het samen erkennen van en waardering geven aan de afzonderlijke zienswijzen, competenties en kwaliteiten. Samenwerken op basis van begrip, van elkaar leren en vertrouwen. De zorgbehoefte en de betaalbaarheid daarvan vormt de basis voor de effectiviteit en efficiëntie.  

 Focus op het gezamenlijk belang

Samenwerking moet gericht zijn op het streven naar het gezamenlijke belang, met oog voor ieders onvervreemdbare verantwoordelijkheid. Sturing op passende afstemming tussen kwaliteit en behoefte van zorg en zo de zorg passend en goedkoper/ (duurzaam) betaalbaar maken.

Directe ontmoeting en het moedige gesprek

Dat is mogelijk als de verschillende belanghebbers in directe ontmoeting het goede en moedige gesprek kunnen voeren over: passende goede zorg op een betaalbare manier organiseren. 

  1. Op het niveau van beleid, management en bestuur worden de (rand)voorwaarden en context geschapen die afstemming en invulling van het goede en moedige gesprek over betaalbare en passende zorg ondersteunt en mogelijk maakt. 
  2. Op casusniveau – tussen vrager en aanbieder, maar ook tussen aanbieder(s) en financier/ verwijzer komen tot het goede en moedige gesprek over passende betaalbare zorg. Structureel en bij de start ondersteunt door mediators die een gesprek dat vertrekt vanuit behoeften/ verlangens, mogelijk maken. 

Bascule helpt de schurende belangen in de zorgsector constructief te maken

Het netwerk van betrokken organisaties helpen we om een werkwijze op eigen schaal op te pakken, te ontwikkelen en in te voeren. We noemen dit een conflictmanagementsysteem.  

 Wij dragen bij aan de maatschappelijke waarde van goede, passende en betaalbare zorg door: 

  • Te helpen bij vormgeven van overlegtafels – op verschillende organisatieniveaus – waar afweging tussen zorg en budget in dialoog worden gemaakt met oog voor kwaliteit en betaalbaarheid.
  • Conflictbehandeling op basis van mediation en andere vormen van gespreksbegeleiding bij het voeren van lastige gesprekken. 
  • Te helpen om deze filosofie te vertalen in de ontwikkeling en implementatie van een uitbreiding van het conflictmanagementsysteem. Wij helpen met advies, opleiding en vormen van mediation. 
  • Ondersteuning op basis van partnerschap wanneer deze ontwikkeling stagneert of sprake is van conflicten of behoefte bij ontwikkelen van conflictbestendigheid en/of een bijdrage te leveren aan andere (organisatorische)stagnaties. 

Verschillen en/of conflicten zijn de basis voor groei en ontwikkeling

BasculeGroep helpt mensen zinvol in conflict te zijn. Vanuit de overtuiging dat mensen verschillend zijn en verschil maken. Wat natuurlijk spannend is. De manier waarop we met spanning en verschillen omgaan is bepalend of dit leidt tot een conflict. Wij helpen mensen, teams en organisaties conflict te benaderen als onvermijdelijk, vanzelfsprekend, potentieel gezond en uitdagend aspect van samenleven en samenwerk. En daarmee op een volwassen, creatieve en zinvolle manier mee om te gaan. Als belangrijke bijdrage aan waardig werk in een duurzame inclusieve samenleving. Zo ook in de zorgsector. 

Wil je meer weten over de werkwijze of onderzoeken hoe je dat in jouw organisatie kunt invoeren? Neem dan contact op om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen.

Terug naar het overzicht