Algemene voorwaarden BasculeGroep BV

 

A. Algemeen

 

1. Deze algemene voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel over opleidingen zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan BasculeGroep BV en/of Bascule en/ of Caleidoscoop Leertrajecten en/ of Samen en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan degenen die voor BASCULEGROEP BV werkzaam zijn, en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.

 

2. Alle in artikel 2 bedoelde opdrachten en werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BASCULEGROEP BV, met dien verstande dat BASCULEGROEP BV die opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door aan haar onderneming verbonden personen, welke personen daarvoor nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk zijn.

 

3. Elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van BASCULEGROEP BV en -indien deze zich mocht voordoen- van haar bestuurder(s) en al degenen die voor BASCULEGROEP BV werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag dat volgens de geldende polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien genoemde verzekering geen dekking biedt, dan is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan BASCULEGROEP BV voldane en/of verschuldigde honorarium.

 

4. BASCULEGROEP BV kan na overleg met opdrachtgever derden voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. BASCULEGROEP BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

 

5. De opdrachtgever vrijwaart BASCULEGROEP BV, haar bestuurder(s) en al degenen die voor BASCULEGROEP BV werkzaam zijn, tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door genoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van de gevrijwaarden.

 

6. Tenzij anders overeengekomen, zal BASCULEGROEP BV het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. In het honorarium is een vergoeding ter dekking van algemene kantoorkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Door BASCULEGROEP BV ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten worden naast het honorarium in rekening gebracht.

 

7. De door de opdrachtgever aan BASCULEGROEP BV verschuldigde bedragen worden in principe maandelijks en bij de afwikkeling van de opdracht aan de opdrachtgever gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is BASCULEGROEP BV gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag 1% rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) en 15% wegens buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

8. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en BASCULEGROEP BV is onderworpen aan Nederlands recht. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van mediation. Indien het niet mogelijk is een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

9. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van BASCULEGROEP BV en al degenen die voor BASCULEGROEP BV werkzaam zijn.

 

B. Opleidingen

 

10. Inschrijving voor de door BasculeGroep BV verzorgde trainingen geschiedt door het versturen van een aanmeldings-formulier per post, e-mail of fax 0848-368056. BasculeGroep BV zal de inschrijving steeds schriftelijk bevestigen.

 

11. BasculeGroep BV verzend voorafgaand aan de training een factuur na inschrijving als bedoeld in artikel 10 BasculeGroep BV kan in verband met prijsindexering jaarlijks prijswijzigingen vaststellen De in lid 1 bedoelde factuur is gebaseerd op de prijs geldend voor het jaar waarin de training van start gaat, niet op de prijs genoemd in eerder toegestuurde brochures of anderszins eerder verstrekte informatie De deelnemer wordt geacht in het in lid 10 bedoelde geval akkoord te gaan met de actuele prijs Betaling van de door de opdrachtgever / deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum Indien betaling binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum 1% rente per maand verschuldigd alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten te stellen op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 In gevallen waarin de deelnemer een factuuradres opgeeft dat afwijkt van zijn privéadres blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.

 

12. Annulering door de deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 6 weken voor de geplande eerste trainingsdag. De deelnemer ontvangt dan een factuur ten bedrage van {EURO} 100,-- aan administratiekosten. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

 

13. Bij verhindering van een deelnemer om (door BasculeGroep BV als zodanig te beoordelen) overmachtredenen bij een deel van een lopende training zal BasculeGroep BV op diens verzoek als inspanningsverplichting trachten om die deelnemer inhaalmogelijkheden te bieden. Bij volledige verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij BasculeGroep BV. Voor deze vervanging is de opdrachtgever / deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

 

14. BasculeGroep BV zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de deelnemer aangegeven voorkeurdata, maar behoudt zich het recht voor de training bij onvoldoende deelname te annuleren tot drie dagen voor de eerste trainingsdag. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. BasculeGroep BV zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere trainingsdata aanbieden. Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort.

 

15. BasculeGroep BV is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door BasculeGroep BV, haar werknemers en / of door andere personen die door of vanwege BasculeGroep BV te werk zijn gesteld of van wier diensten door BasculeGroep BV gebruik is gemaakt.

 

16. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de training verstrekte, materialen berust bij BasculeGroep BV. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BasculeGroep BV mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

 

17. BasculeGroep BV behoudt te allen tijde de vrijheid trainers, door haar met de uitvoering van de training belast, te vervangen door andere trainers.

 

18 De deelnemer aan trainingen voor wie NOVA of NMI punten van toepassing zijn gaat er mee akkoord dat persoonsgegevens van de deelnemer aan het Nederlands Mediation Instituut of de Nederlandse Orde van Advocaten worden verstrekt, teneinde deze instanties in staat te stellen audits te kunnen uitvoeren.